Wydziały spółki

 1. Strona główna
 2. chevron_right
 3. Wydziały spółki
 1. Dział Komunalny (zieleń i oczyszczanie)
 2. Targowisko, Administracja cmentarzy,
 3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 4. Administracja Ośrodkiem Wypoczynkowym ,,Głębokie”
  I. Dział komunalny:
  Kierownik: Radosław Żuk
  Telefon: 575 409 009
  Świadczymy usługi w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej, pasów zieleni na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych. Na co dzień dział opiekuje się parkami, zieleńcami, skwerami na terenie miasta i Gminy Międzyrzecz. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej od stycznia 2018 r. rozpoczęła świadczenie usług, na rzecz Gminy Międzyrzecz  w zakresie mechanicznego oczyszczania ulic i placów, oraz kontynuuje prace związane z oczyszczaniem chodników, koszenie pasów drogowych, placów, terenów zieleni miejskiej i innych nie stanowiących terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja, formowanie krzewów, drzew, nasadzenia roślin, pielęgnacja nasadzeń jednorocznych, wieloletnich, wycinka drzew, zamiatanie ulic, placów, chodników, zatok autobusowych, utrzymanie infrastruktury drogowej – znaki, tablice informacyjne, słupy itp.).
  II.Targowisko:
  Radosław Żuk
  Telefon: 575 409 009
  W ramach podpisanej umowy z Gminą Międzyrzecz spółka administruje i odpowiada za utrzymanie porządku na targowisku miejskim w Międzyrzeczu. Pobiera również i na rzecz Gminy opłaty z tyt. opłaty targowej, utrzymanie porządku (czystości, wyznaczanie miejsc do handlu itp.).
  III.Administracja cmentarza:
  Grażyna Cyklińska
  Telefon: 531 469 789
  Spółka PGK Sp. z o.o. przejęła w 2017 r. prace związane z zarządzaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych Gminy Międzyrzecz  położonymi w Bukowcu, Gorzycy, Kalsku, Kaławie, Kuligowie, Wyszanowie, Żółwinie i Międzyrzeczu. Zarządzanie cmentarzami obejmują w szczególności nadzór nad przestrzeganiem obowiązującego regulaminu cmentarza oraz egzekwowanie jego postanowień wobec osób korzystających z terenu cmentarza, w tym nadzór nad pochówkami, ekshumacjami, kopaniem i murowaniem grobów, komunikacją wewnątrz cmentarza, ustawianiem nagrobków  i pomników, pielęgnowaniem grobów, wyznaczanie miejsc pochówku zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza, prowadzenie ewidencji i pobór opłat za korzystanie z cmentarza, pozyskiwanie miejsc grzebalnych po 20 latach i ich przeznaczania do nowych pochowań, zabezpieczenie mienia cmentarza przez organizowanie właściwego dozoru. W zakresie administrowania cmentarzem zadania Spółki polegają na utrzymaniu czystości terenu cmentarza, utrzymaniu zimowym, w tym odśnieżanie, posypywanie piaskiem, usuwanie gołoledzi, pielęgnacja terenów zielonych na cmentarzu, zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa na terenie. Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu komunalnym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 16, a w soboty w godzinach od 8 do 14. Cennik opłat cmentarnych znajdą Państwo na stronie internetowej: http://pgk.miedzyrzecz.pl/cennik-uslug-cmentarnych/ .
  IV.Ośrodek Wypoczynkowy ,,Głębokie’’:
  Monika Grela
  Telefon: 795 000 558
  Dzierżawa i administracja terenu w zakresie utrzymania i pobierania opłat za pole namiotowe, wjazd na teren ośrodka, pobierania opłaty za umowne i bezumowne korzystanie  z dzierżawionych terenów itp.).
  V. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):
  Małgorzata Gralewska
  Telefon: 722 397 579
  Regulamin określa zasady funkcjonowania PSZOK’u.( http://pgk.miedzyrzecz.pl/regulamin/ ). Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik, jednakże do rozładowania i samodzielnego umieszczenia odpadów we właściwym miejscu lub pojemnikach zobowiązana jest osoba dostarczająca odpady. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie niżej wymienione rodzaje odpadów komunalnych, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz:
  • papier i tektura,
  • opakowania z tworzyw sztucznych,
  • opakowania wielomateriałowe,
  • opakowania ze szkła,
  • metale i złom,
  • przeterminowane leki,
  • opakowania zwierające pozostałości substancji niebezpiecznych,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz),
  • zużyte opony,
  • odzież i tekstylia z materiałów naturalnych.
  Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, zgodnie z kategoriami wymienionymi w ust. 2, w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie.
  Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK (punkt wagowy) celem:
  • podania z jakiej nieruchomości (adres) odpady pochodzą,
  • podania rodzaju wwożonych odpadów
  • ustalenia wagi wwożonych odpadów
  Obsługa PSZOK sprawdza rodzaj wwożonych odpadów oraz je waży, jeśli odpowiadają rodzajom odpadów wymienionych w §3, ust. 2, a następnie wskazuje wwożącemu miejsce, gdzie należy je złożyć, bądź w którym pojemniku czy kontenerze umieścić.
  Pracownicy/Wykonawcy, bądź inne osoby działające na jego zlecenie ustalają adres powstania odpadów na podstawie oświadczenia osoby je przywożącej.
  Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK w zakresie postępowania z wwiezionymi odpadami.
  Obsługa PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający przyjęcie odpadów do PSZOK, zawierający:
  • informację o rodzaju pojazdu, którym wwożone są odpady oraz jego nr rejestracyjny,
  • adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
  • ilość dostarczonych odpadów, oddzielnie dla każdego ich rodzaju,
  • datę dostarczenia odpadów,
  • własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK, z których jeden wydaje wwożącemu odpady, a drugi pozostaje w dokumentacji Wykonawcy.
  5. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, których miejsce wytworzenia wwożący odpady nie podał albo odpady, które ze względu na ich rodzaj, ilość, skład bądź inne cechy wskazują, że nie pochodzą z nieruchomości zamieszkałych lub nie pochodzą z terenu gminy Międzyrzecz.
  Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do natychmiastowego ich zabrania w przypadku:
  • stwierdzenia przez obsługę PSZOK, iż dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
  • stwierdzenia zanieczyszczenia lub zmieszania dostarczonych odpadów,
  • stwierdzenia braku możliwości identyfikacji dostarczonych odpadów.

  Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
  Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady przywiezione samochodami dostawczymi o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Menu