PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu zostało powołane do przejęcia obowiązku utrzymania, zarządzania, administracji poszczególnych obiektów będących własnością Gminy oraz ustawowych zadań Gminy, które służą realizacji zadań komunalnych. Spółka sukcesywnie od połowy marca 2017 r. przejęła obowiązki Gminy w zakresie:

– prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

– dzierżawy utrzymywania Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” (dzierżawa i administracja Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w zakresie utrzymania i pobierania opłat za pole namiotowe, wjazd na teren ośrodka, pobierania opłaty za umowne i bezumowne korzystanie  z dzierżawionych terenów itp.),

– administracji cmentarzy komunalnych (pobór opłat cmentarnych, utrzymanie 8 cmentarzy na terenie Gminy Międzyrzecz, przygotowanie uroczystości 1 listopada, wywóz odpadów zmieszanych itp.),

– utrzymania targowiska (pobór opłat, utrzymanie porządku (czystości, wyznaczanie miejsc do handlu itp.),

– utrzymanie zieleni miejskiej (koszenie pasów drogowych, placów, terenów zieleni miejskiej i innych nie stanowiących terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja, formowanie krzewów, drzew, nasadzenia roślin, pielęgnacja nasadzeń jednorocznych, wieloletnich, wycinka drzew itp.)

– oczyszczanie dróg (zamiatanie ulic, placów, chodników, zatok autobusowych, utrzymanie infrastruktury drogowej – znaki, tablice informacyjne, słupy itp.).

Menu