GODZINY OTWARCIA

Administracja Cmentarzy

Biuro obsługi cmentarzy:
ul. Reymonta 5
66-300 Międzyrzecz

tel. + 48 531 469 789
e-mail: cmentarze@pgk.miedzyrzecz.pl

godzina otwarcia: poniedziałek – piątek: od 700 do 1500

 

Obowiązujące Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2017.912 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (U. 2001 Nr 249, poz. 1866),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (U.2008.48.284),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (U.2001,153.1783),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (U.2011.75.405),
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j.),
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (U.2018.1600 t.j.),
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 t.j.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz.U.2004.219.2229),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j),
 • Uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w sprawie korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Międzyrzecz oraz obowiązującym na tych cmentarzach cennikiem opłat cmentarnych.
Menu