O Spółce

   Spółka powstała z inicjatywy władz Gminy Międzyrzecz – Uchwała Rady Gminy z 14 lutego 2017 r. na wniosek Burmistrza Międzyrzecza celem realizacji zadań własnych Gminy.

Akt założycielski Spółki określono aktem notarialnym spisanym w dniu 27 lutego 2017 roku Repertorium A 1024/2017 przed Notariuszem Mirosławą Kowalik.
Spółka została zarejestrowana przez Zarząd w Krajowym Rejestrze Sądowniczym – rejestr Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy W Zielonej Górze, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0006700114 w dniu  24 marca 2017r. i z tym dniem rozpoczęła działalność.

Spółka finansuje swoją działalność ze środków uzyskiwanych z przychodów z tytułu realizowanych umów.

Uchwała w sprawie utworzenie spółki

Menu